ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีความประสงค์จะรับอาจารย์ใหม่ 1 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติคือ

  • Ph.D. ทาง neuroscience หรือ
  • Ph.D. ทาง bioinformatics หรือ
  • Ph.D ทาง pharmacokinetics
  • ปริญญาตรีแพทย์ หรือ เภสัชศาสตร์ หรือปริญญาโทเภสัชวิทยา
  • มีความพร้อมที่จะสอนนิสิตแพทย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อได้ที่ รศ.สุพีชา วิทยเลิศปัญญา
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร 02-2511965 02-2564481
email supeechas@hotmail.com
(ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

——————————————————————————————————————————————–
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ช่วยสอน/แพทย์ใช้ทุน 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562)